เม็ดเงิน

          เม็ดเงิน หมายถึง ตัวเงิน หรือ จำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง ไม่ใช่จำนวนเงินในงบประมาณ เช่น นายกรัฐมนตรีคาดว่าเม็ดเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล น่าจะลงถึงมือประชาชนได้ราวต้นเดือนมีนาคม.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำนายว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินที่ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าห้าแสนล้านบาท.  สื่อวิทยุกระจายเสียงเริ่มเห็นผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้ว คือเม็ดเงินโฆษณาหายไปจากระบบมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์.

          คำว่า เม็ดเงิน เป็นคำที่ใช้ในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจ ไม่ใช้ในการพูดทั่ว ๆ ไป  ในการพูดหรือการเขียนทั่วไป เราสามารถใช้คำว่า เงิน ได้ในทุกปริบท เช่น ปีที่แล้วฉันใช้เงินไปไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทกับการเที่ยวในประเทศ.  เขาส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.