เยียวยา

          คำว่า ยา หมายถึง สิ่งที่ใช้รักษาโรค. เมื่อใช้เป็นคำกริยาหมายถึง ทำให้หายรั่ว เช่น ยาเรือ ทำให้หายหิว เช่น ยาไส้ หมายถึง รักษาให้หายจากโรค ยา ในความหมายนี้มีในภาษาไทดำและในไทถิ่นอื่น ส่วนในภาษาไทยคงมีแต่ในวรรณคดีและในคำว่า เยียวยา ซึ่งหมายถึง รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค   บำบัดโรคให้หายหรือลดลง เช่น เขาป่วยหนักจนหมอไม่สามารถเยียวยาได้.   มะเร็งระยะสุดท้ายมักจะรักษาให้หายไม่ได้แต่พอจะเยียวยาให้บรรเทาอาการลงได้บ้าง. ความหมายของคำว่า เยียวยา ต่อมาได้ขยายกว้างขึ้น   หมายถึง แก้ไข  บำบัด  หรือฟื้นฟูสภาพเลวร้ายที่เกิดขึ้นในที่ใดก็ตามให้ดีขึ้น  เช่น  ปัญหาโลกร้อนต้องอาศัยทุกประเทศช่วยกันเยียวยา.  คนกรุงเทพฯ ขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ.  รัฐบาลเร่งเยียวยาเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการจลาจลเผาบ้านเผาเมือง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.