เลื่อนเปื้อน-เลื่อนลอย

          คำว่า เลื่อน หมายความว่า เคลื่อน เช่น เลื่อนรถที่จอดขวางประตู.   เลื่อนตัวลงในน้ำ. เมื่อประกอบกับคำว่า เปื้อน และ ลอย เป็น เลื่อนเปื้อน และ เลื่อนลอย จะหมายถึงเคลื่อนในลักษณะ
ที่ต่างกัน
          เราอาจเปรียบเทียบคำว่า เลื่อนเปื้อน กับคำว่า เลื่อนลอย ที่มีความหมายเกี่ยวกับการพูด ดังนี้    พูดเลื่อนเปื้อน หมายถึง พูดเลอะเทอะถือเป็นสาระจริงจังไม่ได้ เช่น พออายุมากเข้าคุณปู่ก็เริ่มพูดจาเลื่อนเปื้อน.  ส่วน คำพูดเลื่อนลอย หมายถึง คำพูดที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน จึงเชื่อไม่ได้ เช่น คำพูดของเขาเลื่อนลอยไม่มีใครเชื่อถือ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.