เสาะหา

          คำว่า เสาะหา ประกอบด้วยคำว่า เสาะ กับคำว่า หา คำว่า หา หมายถึง พยายามให้พบ เช่น เขาหากุญแจที่ทำตกหาย. เราต้องทำงานหาเงิน. ตอนนี้ชาวประมงหาปลาไม่ค่อยได้.

          ส่วนคำว่า เสาะ หมายถึง พยายามสืบไปเพื่อให้พบ     ในสมัยก่อนใช้ว่า เสาะไป. เสาะมา. หรือ เสาะเอาตัว. ก็ได้ แต่ปัจจุบันคำว่า เสาะ มีที่ใช้จำกัด ใช้ซ้อนกับคำบางคำเท่านั้น เช่นใช้ว่า สืบเสาะเสาะแสวง.  เสาะหา.

         คำว่า เสาะหา มีความหมายต่างกับคำว่า หา เล็กน้อย คำว่า หา หมายถึง พยายามให้พบ แต่ เสาะหา หมายถึง ไปในที่ต่าง ๆ เพื่อให้พบสิ่งใหม่หรือสิ่งที่หายาก เช่น เขาช่างเสาะหาของกินอร่อย ๆ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.