เสื่อม

          คำว่า เสื่อม หมายถึง น้อยด้อยลง เช่น ความจำเสื่อม สุขภาพเสื่อม มนตร์เสื่อม. อาจมีคำนามตามหลังก็ได้ เช่น เสื่อมคุณภาพ เสื่อมอำนาจ เสื่อมศรัทธา เสื่อมค่า

          คำว่า เสื่อม ใช้ซ้อนกับคำได้หลายคำ เช่น เสื่อมคลาย หมายถึง ความผูกพันยึดมั่นน้อยลง เช่น ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเสื่อมคลายไปบ้าง.  เขายังรักเธอไม่เสื่อมคลาย. เสื่อมซา หมายถึง ค่อยน้อยลง เช่น การสนุกอย่างแต่ก่อนเสื่อมซาไป. เสื่อมถอย หมายถึง ด้อยลง เช่น กำลังวังชาของเขาเสื่อมถอย. เสื่อมทราม หมายถึง คุณภาพเลวลง เช่น คุณภาพชีวิตของคนติดยาเสพติดเสื่อมทรามลง. เสื่อมโทรม หมายถึง มีสภาพเลวลง เช่น สภาพป่าเสื่อมโทรมทำให้น้ำท่วมหนักกว่าแต่ก่อน. เสื่อมสูญ หมายถึง น้อยลงจนหมดสิ้น เช่น พระพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมสูญไปหลายศตวรรษแล้ว. เสื่อมเสีย หมายถึง น้อยลงจนหมดคุณค่า เช่น เขาถูกใส่ร้ายทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย. และ เสื่อมสลาย หมายถึง น้อยลงจนหมดสิ้นไป เช่น สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.