เอกสาร

          เอกสาร ประกอบด้วยคำว่า เอก (อ่านว่า เอก) แปลว่า หนึ่ง. กับคำว่า สาร หมายถึง หนังสือ.

          คำว่า เอกสาร ใช้หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นหนังสือสำคัญ เช่น สูติบัตร  บัตรประจำตัวประชาชน  ใบทะเบียนสมรส ที่เป็นหลักฐานแสดงลักษณะหรือคุณสมบัตินั้น ๆ เช่น สูติบัตร เป็นเอกสารที่แสดงหลักฐานการเกิดของบุคคล แสดงเพศ วันเวลาที่เกิด สถานที่เกิด ชื่อมารดาและบิดาผู้ให้กำเนิด ผู้บันทึก และอาจมีรายละเอียดอื่นด้วย.

          เอกสาร อาจเป็นกระดาษหรือสื่ออื่น ที่สื่อความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่น  จะโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นก็ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.