เอตทัคคะ

          เอตทัคคะ (อ่านว่า เอ-ตะ-ทัก-คะ) เขียน สระเอ  อ อ่าง  ต เต่า  ท ทหาร  ไม้หันอากาศ  ค ควาย  ค ควาย  สระอะ เป็นคำภาษาบาลี มาจากคำว่า “เอตทฺ” (อ่านว่า เอ-ตัด) แปลว่า สิ่งนี้ ทางนี้ และ คำว่า “อคฺค” (อ่านว่า อัก-คะ) แปลว่า ยอด เอตทัคคะ จึงแปลว่า ผู้เป็นยอดในทางนี้.    ในทางพระพุทธศาสนาใช้หมายถึง พระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น พระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะในทางปัญญา.

          ในการใช้ทั่วไป ถ้าต้องการยกย่องผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ก็อาจใช้คำว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “ผู้มีความรู้ยอดเยี่ยม” เช่น วิทยากรในการอภิปรายครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น