เอาการ-เอาเรื่อง-เอาอยู่

          เอาการ  แปลว่า มาก  หนัก เช่น ระยะทางจากหมู่บ้านไปถึงตัวอำเภอไกลเอาการ อาจจะใช้ว่า เอาเรื่อง ก็ได้  มักใช้ในลักษณะปรารภแสดงความหนักใจเป็นต้น เช่น  การขอคะแนนเสียงจากคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรายากเอาเรื่อง. นอกจากจะใช้ว่า เอาการ หรือ เอาเรื่อง แล้ว อาจใช้ว่า เอาอยู่  แปลว่า หนักทีเดียว เช่น เด็กคนนี้ฤทธิ์มากเอาอยู่ ต้องควบคุมให้ดี.

          คำว่า เอาอยู่  อีกความหมายหนึ่ง แปลว่า ปกครองได้ ควบคุมได้ ดูแลได้ รักษาได้ เช่น การจลาจลในประเทศนั้น รัฐบาลเอาอยู่. ชายคนรักของเธอเจ้าชู้มากแต่เธอก็เอาอยู่.คนไข้อาการหนัก แต่หมอก็เอาอยู่.  และในทางปฏิเสธจะใช้ว่า เอาไม่อยู่ เช่น น้ำเหนือไหลแรงมาก จนชาวบ้านเอาไม่อยู่

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.