แกล้งดิน

          แกล้งดิน หมายถึงกระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สภาพดินเปรี้ยวมักพบในพื้นที่พรุของทางภาคใต้ซึ่งมีฤดูแล้ง ๔ เดือน ฤดูฝน ๘ เดือน. วิธีแกล้งดินที่เปรี้ยว คือทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเร็วขึ้น โดยใช้วิธีปล่อยให้ดินแห้ง ๑ เดือน และขังน้ำให้ดินเปียกนาน ๒ เดือน ปีหนึ่งดินจะแห้งและเปียกสลับกัน ๔ รอบ เหมือนมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนปีละ ๔ ครั้ง จนดินมีสภาพเปรี้ยวรุนแรงเพราะเป็นกรดจัด. แล้วแก้ความเป็นกรดของดินโดยเติมปูนขาวหรือด่าง ร่วมกับการใช้ระบบชลประทานควบคุมระดับน้ำใต้ดินและนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยว. การศึกษาวิจัยและปรับปรุงดินโดยวิธีการแกล้งดินประสบผลเป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่พรุของภาคใต้และสภาพดินเปรี้ยวในจังหวัดอื่น เช่นในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทราเป็นต้น ให้เพาะปลูกได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.