แกว่ง

          แกว่ง เป็นอาการของสิ่งที่แขวนห้อยอยู่โยนไปมาเพราะมีสิ่งใดมากระทบ หรือตัวที่ยึดอยู่นั้นเคลื่อนไหว  เช่น โคมไฟที่แขวนอยู่กลางเพดานแกว่งน้อย ๆ ทำให้ทราบว่ามีแผ่นดินไหว  ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมาเป็นจังหวะ.

          คำว่า  แกว่ง  ใช้เป็นกริยาสกรรมก็ได้ แปลว่า  ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโยก ไหว หรือหมุนไปมา เช่น  เขาแกว่งกระเป๋าเล่น. คนที่เดินนำแถวแกว่งคทาไปรอบตัว.  แกว่งแขน เป็นอาการที่คนยกแขนขึ้นไปข้างหน้าแล้วโยกไปข้างหลัง เช่น หญิงไทยไม่เดินแกว่งแขนไปไกลตัว.  ทหารแกว่งแขนเข้ากับจังหวะก้าวเดิน.  มีบทร้องให้เด็กออกกำลังแขนบทหนึ่งว่า  “แกว่งแขนเสียจะด่วนไป ลูกร้องไห้ ด่วนไปด่วนมา“.  แกว่ง กับ ไกว  ในบางกรณีอาจคล้ายกันมาก การทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไปมา อาจเรียกว่า ไกว ก็ได้ เช่น ไกวชิงช้า ไกวเปล.  อาการจับกลองบัณเฑาะว์แล้วพลิกมือไปมาให้ตุ้มของบัณเฑาะว์ตีหน้ากลอง เรียกว่า ไกวบัณเฑาะว์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.