แก้มลิง

          แก้มลิง เป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เรียกที่กักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามพระราชดำริ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘  ทรงอธิบายแนวคิดเรื่อง แก้มลิง ว่า “ลิงนี้เวลาให้กล้วยให้เงาะกิน มันใส่ปากแล้วเก็บไว้ในแก้ม  ในแก้มลิง. หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ กลืน” ทรงยกตัวอย่างแก้มลิงที่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรว่า “น้ำที่อยู่ในแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพร ก็เป็นอย่างนั้น น้ำเข้ามา ๆ แล้วจึงค่อย ๆ ปล่อยออกไป. เป็นอันว่าเมื่อเข้ามาเก็บไว้ น้ำนั้นก็ไม่มาท่วมเมืองชุมพร. เมื่อน้ำที่ลงมาลดลงก็ปล่อยออก.”

          นอกจากโครงการแก้มลิงแล้ว ยังทรงริเริ่มโครงการอื่นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม เช่น โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำและกำจัดวัชพืช โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.