แดดนาย

         แสงที่พุ่งจากดวงอาทิตย์ตรงมายังโลก เราเรียกว่า แดด เช่น เราเอาผ้าไปตากกลางแจ้ง เพื่อให้ได้แดด. กรรมกรทำงานท่ามกลางแดดเปรี้ยง.

          ในบางกรณี มีผู้พูดต่อท้ายคำว่า แดด ว่า แดดนาย เช่น วันนี้ฝนตกทั้งวัน แดดนายไม่มีเลย. คำว่า นาย อาจจะมีความหมาย เพราะในภาษาตระกูลไทที่พูดกันนอกประเทศไทยหลายภาษา มีคำที่ออกเสียงคล้ายคำว่า นาย หมายถึง น้ำค้าง เช่น ภาษาไทพ่าเก่ในประเทศอินเดีย พูดว่า น้าย หรือ น่ำน้าย.  ภาษาไทเหนือในประเทศจีน พูดว่า ล้าย หรือ ล่ำล้าย.  ภาษาจ้วงใต้ในประเทศจีน พูดว่า หนำน่าย.

          คำว่า นาย อาจหมายความว่า น้ำค้าง ใช้พูดต่อท้ายคำว่า แดด เพราะเป็นสิ่งที่มาจากฟ้าเช่นเดียวกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.