แทรก

          แทรก  หมายความว่า  สอด หรือเบียดเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นที่ประกบอยู่ทั้ง ๒ ข้าง  เช่น   มีที่ว่างอยู่เล็กน้อยเขาจึงพยายามแทรกตัวเข้าไป.   ข้อความนี้ไม่สมบูรณ์เขาจึงแทรกคำอธิบายให้ชัดเจน.   แปลว่า  สอดใส่ไว้ข้างใน  ก็ได้  เช่น  เขาแทรกใบแก้คำผิดไว้ในหนังสือ.     หนังสือพิมพ์วันนี้มีใบแทรกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปีของจังหวัด.  คำว่า  แทรก  ใช้ซ้อนเป็นคำว่า แทรกซึม  แทรกซ้อน  แทรกแซง และ  แทรกซอน.   แทรกซึม  แปลว่า   ค่อย ๆ แทรกเข้ามาทีละน้อย ๆ อย่างไม่รู้ตัว  เช่น  วัฒนธรรมต่างชาติแทรกซึมเข้ามาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๒๐.  แทรกซ้อน  แปลว่า  ที่เกิดขึ้นซ้อนกันมา  เช่น  เขาไม่สบายคราวนี้ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนก็จะไม่เป็นอันตราย.  แทรกแซง แปลว่า  เข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายในกิจการของผู้อื่น เช่น  เราควรระวังไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น.   รัฐบาลต้องช่วยชาวนาด้วยการแทรกแซงราคาข้าวเพื่อช่วยให้ราคาข้าวสูงขึ้น.  แทรกซอน  แปลว่า แทรกสอดซอกซอนไปทั่วทุกแห่ง   เช่น  ต้นไม้แทรกซอนรากเข้าไปตามซอกกำแพง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.