แฟชั่น

          คำว่า แฟชั่น หมายถึง สมัยนิยม แบบ หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่นในประโยคว่า ตอนนี้แฟชั่นผมสั้นกำลังมาแรง คนที่วิ่งตามแฟชั่นต้องเสียเงินซื้อของใหม่อยู่เรื่อย คำว่า แฟชั่น มาจากคำภาษาอังกฤษ f-a-s-h-i-o-n (เอฟ-เอ-เอส-เอช-ไอ-โอ-เอ็น) ออกเสียงว่า “แฟเชิ่น” ซึ่งมีความหมายไม่ต่างกับคำในภาษาไทย แต่ออกเสียงต่างกัน คือในภาษาอังกฤษมีเสียง sh (เอส-เอช) ซึ่งต่างจากเสียง ช ช้าง ในภาษาไทย ในภาษาอังกฤษลงเสียงเน้นหนักในพยางค์แรก แต่ในภาษาไทยเสียงเน้นหนักอยู่ตรงพยางค์ที่ ๒ จะเห็นได้ว่า คำภาษาอังกฤษเมื่อนำมาใช้เป็นคำไทยแล้วก็ต้องออกเสียงตามเสียงภาษาไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.