โครงการ

          คำว่า โครงการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า project. โครงการ เป็นคำประสม ประกอบด้วยคำว่า โครง ซึ่งหมายถึง ร่างของสิ่งต่าง ๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป และ การ ซึ่งหมายถึง งาน หรือสิ่งที่ทำ. คำว่า โครงการ หมายถึง งานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจน. โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบ บริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้. 

          โครงการมีหลายระดับ อาจจะเป็นโครงการส่วนตัว เช่น โครงการไปเรียนต่อต่างประเทศ  โครงการแต่งงาน  โครงการซื้อรถใหม่ เป็นโครงการระดับชุมชน เช่น โครงการอนุรักษ์คลอง โครงการส้วมสุขสันต์.  หรือเป็นโครงการระดับประเทศ เช่น  โครงการต้นกล้าอาชีพ. โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.