โฆษณา

          โฆษณา (อ่านว่า โคด-สะ-นา) แปลว่า ป่าวประกาศ เผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชน. เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่า โฆสณา (อ่านว่า โค-สะ-นา) แปลว่า ป่าวร้อง แจ้งให้ทราบ. ในภาษาไทยมักใช้ในการประกาศเพื่อประโยชน์ในทางการค้า เป็นการประกาศเพื่อเชิญชวนให้ซื้อสินค้า. คำว่า โฆษณา ในภาษาไทย จึงมีนัยความหมายว่า ประกาศคุณภาพของสินค้า เช่น ในสมัยหนึ่ง องค์กรซึ่งมีหน้าที่ประกาศข่าวสารของทางราชการ มีชื่อว่า กรมโฆษณาการ ปัจจุบันคือ กรมประชาสัมพันธ์. กรมโฆษณาการ จะประกาศคุณภาพของสินค้าก่อนปิดสถานี จึงใช้คำว่า “โฆษณาสินค้าแล้วปิดสถานี”

          ปัจจุบันใช้ในความหมายว่า ชวนให้เชื่อ โดยบอกแต่สิ่งดี เช่น ฉันรู้แล้วว่าผ้าไหมไทยเดี๋ยวนี้รักษาง่าย สีไม่ตก คุณไม่ต้องมาโฆษณาหรอก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.