โตงเตง

          โตงเตง  เป็นคำที่มีหลายความหมาย  ความหมายหนึ่ง หมายถึง ท่อนซุง ๒ ต้น  ที่แขวนห้อยขวางอยู่กลางประตูเพนียดคล้องช้าง   ประตูนั้นจะกว้างพอดีให้ช้างเดินเรียงเดี่ยวเข้าได้สะดวก   โตงเตงแขวนห้อยไว้ในลักษณะที่เมื่อถูกดัน  ส่วนล่างจะแหวกออกไปทางด้านข้าง  เมื่อช้างเดินผ่านไปแล้วโตงเตงก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม  ท่อนซุง ๒ ต้นนั้น เรียกว่า เสาโตงเตง  ประตูที่มีเสาโตงเตงนั้น  เรียกว่า ประตูโตงเตง      

          ความหมายหนึ่ง โตงเตง เป็นคำขยายกริยา  หมายความว่า ห้อยลงมายาวจนแกว่งไปมาได้  เช่น   โคมไฟดวงใหญ่ห้อยโตงเตงอยู่กลางเพดาน 

          ในบทร้องเล่นของเด็กบทหนึ่ง มีคำว่า โตงเตง    บทร้องนั้นคือ    โตงเตงโตงเว้า กินแต่ของเขาของเราเก็บไว้  หมายถึง คนที่เห็นแก่ตน  เห็นแต่จะเอาประโยชน์เข้าฝ่ายตน  เอาเปรียบผู้อื่น  ตนเองไม่มีความเสียสละ  ไม่เผื่อแผ่ใคร  แต่จะเอาประโยชน์จากผู้อื่นมาเป็นของตน  เป็นคนโตงเตงโตงเว้า 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.