โบก

          คำว่า โบก มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่ง คือ ฉาบให้เรียบ เช่น ผนังตึกมีรอยแยก ต้องจ้างช่างมาโบกปูน. และอีกความหมายหนึ่งคือ เคลื่อนไหวไปมาตามกระแสลม หรือชูขึ้นแล้วทำให้เคลื่อนไหวไปมา เช่น ธงที่ยอดตึกโบกสะบัด. ปลาหลายชนิดว่ายเวียนโบกหางไปมา. คำว่า โบก ความหมายนี้อาจซ้อนกับคำว่า โบย เป็น โบกโบย หมายถึง โบกไปมา หรือหมายถึงพัดเบา ๆ เช่น สายลมโบกโบยมาพอเย็นสบาย. โบก เมื่อใช้คำว่า รถ เป็น โบกรถ หมายความว่า ยกมือโบกเพื่อให้รถหยุดรับหรือขออาศัยไปด้วย เช่น รถเสียกลางทาง ต้องโบกรถไปรับช่างมาซ่อม. และอาจใช้ประสมกับคำว่า พัด เป็น พัดโบก ใช้เป็นชื่อเครื่องสูงชนิดหนึ่ง ทำด้วยใบตาล ด้ามยาว ปิดทองทั้งที่ด้ามและตัวพัด. นอกจากพัดโบกด้ามยาวซึ่งใช้โบกลมถวายพระมหากษัตริย์ซึ่งประทับ ณ ที่สูงแล้ว ยังมีพัดโบกด้ามสั้น ตัวพัดทำด้วยขนนก ใช้สำหรับถวายอยู่งานเมื่อประทับในเรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นต้น.

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.