โปรย-โรย

          โปรย เป็นคำกริยา หมายความว่า ตกลงมาเป็นเม็ด ๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย.  และหมายถึง ใส่ลงคราวละน้อย ๆ ให้ทั่ว.  ของที่โปรยเป็นของแห้ง เป็นแผ่นหรือชิ้นเล็ก ๆ ที่ปลิวไปได้ เช่น แต่ก่อนนี้ใช้เครื่องบินมาโปรยใบปลิวแจ้งข่าวสารเพื่อให้รู้กันอย่างรวดเร็วในวงกว้าง.  เวลาขบวนพาเหรดผ่านเราจะโปรยลูกปาลงไปให้ดูสวยงามและเป็นการต้อนรับขบวนด้วย.  ผู้ที่รำอวยพรโปรยข้าวตอกดอกไม้ต้อนรับแขกที่มาร่วมประชุม.  หากใช้ในความเปรียบ โปรย หมายถึง การแจกจ่ายไปทั่ว เช่น ผู้เข้าประกวดนางงามโปรยยิ้มให้กรรมการและผู้ชมทั้งห้องประชุม. 

          ส่วนคำว่า โรย มีความหมายว่า ใส่ลงคราวละน้อย ๆ แต่จะใส่ลงในที่เล็ก ๆ  เช่น โรยงา โรยถั่ว โรยผักชี ใส่หน้าอาหาร. หรือใส่ลงคราวละน้อย ๆ ติดต่อกันก็ได้ เช่น โรยปูนขาวเป็นเส้นแบ่งลู่วิ่ง. คำว่า โรย อาจใช้กับของที่มีลักษณะข้นก็ได้ เช่น โรยแป้งขนมจีน  โรยฝอยทอง 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.