โรงงาน

          คำว่า โรงงาน หมายถึงสถานที่ทำงานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้า เช่น โรงงานทำลูกชิ้น โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานแปรรูปผลไม้.  สถานที่ที่ประกอบสินค้า เช่น โรงงานประกอบรถยนต์.  สถานที่บรรจุสินค้า เช่น โรงงานบรรจุกล้วยไม้เพื่อส่งออก โรงงานบรรจุก๊าซ. รวมทั้งสถานที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โรงงานซ่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น. ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ กำหนดไว้ว่าโรงงานจะต้องมีเครื่องจักรตั้งแต่ ๒ แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป แต่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานหมายถึงอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้า หรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.