โลกทัศน์

          คำว่า โลกทัศน์ (อ่านว่า โลก-กะ-ทัด) เขียน สระโอ  ล ลิง  ก ไก่  ท ทหาร  ไม้หันอากาศ  ศ ศาลา  น หนู  การันต์  คำว่า โลกทัศน์ ประกอบด้วยคำว่า โลก และ ทัศน์ ซึ่งมาจาก ทัศนะ หมายถึง ความเห็น การเห็น สิ่งที่เห็น.

          คำว่า โลกทัศน์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า world view (อ่านว่า เวิลด์-วิว) หมายถึง การมองเห็นโลก การรับรู้โลก การที่คนแต่ละคนตีความสิ่งต่าง ๆ ในโลกหรือมองว่าสรรพสิ่งในโลกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

          ทั้งนี้ คนเราจะมีโลกทัศน์อย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมของตน เช่น คนตะวันตกกับคนตะวันออกมีโลกทัศน์ต่างกัน. การท่องเที่ยวทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.