โลภ-ละโมบ

          คำว่า โลภ เขียน สระโอ  ล ลิง  ภ สำเภา หมายถึง อยากได้ไม่รู้จักพอ เช่น เขาโลภอยากรวยเร็วเลยไปปล้นธนาคาร. ในบางกรณีมีผู้นำคำว่า โลภ มาใช้หมายความว่า ทำทีละมาก ๆ เพื่อให้เสร็จโดยเร็ว เช่น อย่าโลภยกหนังสือทั้งตั้ง ค่อย ๆ ขนไปทีละน้อยดีกว่า.

          มีคำที่เสียงและความหมายคล้ายคำว่า โลภ คือคำว่า ละโมบ ซึ่งมีความหมายว่า โลภมาก เช่น เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อราษฎร์บังหลวง ก็เพราะเขาละโมบ.

          คำว่า โลภ เขียน ภ สำเภา สะกด  แต่คำว่า ละโมบ เขียน บ ใบไม้ สะกด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.