โอกาส-วโรกาส

          คำว่า โอกาส  เขียน สระโอ  อ อ่าง  ก ไก่  สระอา  ส เสือ แปลว่า ช่อง ทาง เวลาที่เหมาะ  ส่วนคำ วโรกาส เป็นการนำคำว่า “วร” (อ่านว่า วะ-ระ) มารวมกับคำ โอกาส เป็น วโรกาส แปลว่า โอกาสอันประเสริฐ

          การใช้คำ โอกาส และ วโรกาส ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ มีธรรมเนียมว่า วโรกาส จะใช้เฉพาะในความหมายว่า “ขอโอกาส” และ “ให้โอกาส” จากพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ เช่น ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท.  

          ในกรณีอื่น ๆ ให้ใช้แต่คำว่า โอกาส เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโรงเรียน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.