ใน


          คำว่า ใน เมื่อใช้ในคำราชาศัพท์ แปลว่า แห่ง หรือ ของ ใช้เฉพาะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นส่วนในพระองค์กับพระราชวงศ์ชั้นสูง เช่น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี.  ใช้กับคณะบุคคลก็ได้ เช่น รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นส่วนในพระองค์ ไม่ใช้คำว่า ใน เช่น พระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสหายของสมเด็จพระบรมราชชนนี พระอาจารย์ของพระเจ้าหลานเธอ.

          ใน ใช้กับสิ่งที่เกิดจากพระองค์ หรือเป็นของพระองค์ท่านด้วย เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ.

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน