ไซโคลน

          คำว่า ไซโคลน มาจากคำภาษาอังกฤษว่า cyclone ในทางอุตุนิยมวิทยา คำว่า ไซโคลน มี ๒ ความหมาย ความหมายแรกเป็นความหมายทั่วไป หมายถึง บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกระแสลมหมุนเข้าหาศูนย์กลาง ซึ่งจะทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้. ไซโคลน เกิดขึ้นได้ในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งในเขตร้อน เขตอบอุ่น และบริเวณขั้วโลก

          ไซโคลน อีกความหมายหนึ่ง เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียด้านทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล. มีกำลังความเร็วลมตั้งแต่ ๖๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป เช่น พายุไซโคลนนาร์กีส ที่พัดเข้าบริเวณปากแม่น้ำอิรวดีประเทศพม่า เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความเร็วลมสูงสุดประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.