ไต้ฝุ่น

          ไต้ฝุ่น  ชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกและอ่าวไทย. มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางพายุตั้งแต่ ๑๑๙ กิโลเมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไป

          คำ ไต้ฝุ่น ในภาษาอังกฤษเขียนว่า typhoon ยังไม่ทราบว่ามาจากภาษาใด แต่มีการสันนิษฐานไว้ ๓ ทาง คือ อาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งว่า taifung (อ่านว่า ไต-ฟุง) แปลว่า ลมแรงจัด. หรืออาจมาจากภาษากรีกว่า typhon  (อ่านว่า ไท-ฟอน) แปลว่า ลมหมุน หรือ ลมพายุ หรือมาจากภาษาอาหรับว่า tufan (อ่านว่า ตู-ฟาน) แปลว่า ควัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.