ไทย

ถาม : เห็นบางคนเขียนคำว่า ไทย เป็น ไท ไม่มี ย ยักษ์ เช่น ในคำว่า ผัดไท ถูกต้องไหมคะ?

ตอบ : ถ้าเขาหมายถึงก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงแบบตำรับของคนไทย ก็ไม่ถูกต้องค่ะ  ต้องสะกด ว่า ผัดไทย คือ คำว่า ไทย ต้องมี ย ยักษ์ ด้วย. ตัวอย่างการใช้คำว่า ไทย นอกจาก ผัดไทย ก็มี เช่น
 คนไทย สังคมไทย ประเพณีไทย วิถีชีวิตไทย เศรษฐกิจไทย ภูมิปัญญาไทย ความเป็นไทย. กล่าวสรุปได้ว่า เราใช้คำว่า ไทย (สะกด ท ทหาร-สระอัย ไม้มลาย-ย ยักษ์) สำหรับเรียก ประเทศ คน สังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย หรือใช้เรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในผืนแผ่นดินที่มีชื่อเป็นทางการว่า ประเทศไทย. คำว่า ไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI (สะกด T-H-A-I).

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.