ไท

ถาม :  คำว่า ไท ที่สะกดไม่มี ย ยักษ์ หมายความว่าอะไรคะ?

ตอบ :  คำว่า ไท ไม่มี ย ยักษ์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า T-A-I (สะกด T-A-I)  ใช้สำหรับเรียกคนกลุ่มอื่น ๆ  หรือชนชาติอื่น ๆ ที่เป็นญาติกับคนไทย และพูดภาษาที่มีความสัมพันธ์กับภาษาไทย คือ เป็นภาษาตระกูลไท. เวลาเขียนคำว่า ภาษาตระกูลไท เราจะใช้ ไท ไม่มี ย ยักษ์.  ตัวอย่างชนชาติและภาษาที่สัมพันธ์กับไทย เช่น ไทดำ ไทขาว ในประเทศเวียดนาม. ไทลื้อ ไทหยา ไทเหนือ ไทใต้คงในสาธารณรัฐประชาชนจีน.  ไทใหญ่  ไทมาว ในสหภาพพม่า. ไทอาหม ไทพ่าเก่ ในสาธารณรัฐอินเดีย. นอกจากนั้น คำว่า ไท ไม่มี ย ยักษ์ ยังใช้เรียกชนชาติไทที่อพยพมาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วย เช่น ผู้ไท ไทยอง ไทโย้ย ไทกะเลิง ไทโซ่ง ไทครั่ง ไทพวน.  คำว่า ไท ที่เป็นชื่อภาษาหรือชนชาติเหล่านี้ สะกด ท ทหาร-สระอัย ไม้มลาย ไม่มี ย ยักษ์ ทั้งสิ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.