ไศล

          คำว่า ไศล (อ่านว่า สะ-ไหฺล) แปลว่า หิน เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต. คำนี้เขียนอย่างเดียวกันทั้งในภาษาสันสกฤตและในภาษาไทย คือมี ไ อยู่หน้า ศ และ ล. ภาษาสันสกฤตออกเสียงเรียงตามพยางค์ แต่ในภาษาไทยนิยมอ่านให้เป็นอักษรนำ คือ ศอ นำ ลอ.  มีคำอีกคำหนึ่งที่เขียนคล้ายกัน คือ คำว่า ไผท (อ่านว่า ผะ-ไท) ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาเขมร เขียน ไ อยู่หน้า ผ และ ท และอ่านแบบอักษรนำ แต่เนื่องจาก ท ไม่ใช่อักษรต่ำเดี่ยว ผ นำเสียงวรรณยุกต์ของ ท ทหาร ไม่ได้ จึงอ่านว่า [ผะ-ไท]

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.