ไฮไฟฟ์

          ไฮไฟฟ์ (Hi5) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคมเว็บไซต์หนึ่ง  เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องสมัครด้วยการบันทึกประวัติส่วนตัวมี ชื่อ อายุ ที่อยู่ สิ่งที่ตนสนใจ เป็นต้น ในเว็บไซต์นี้อาจบันทึกภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ของตนที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ สามารถเข้ามาอ่านทำความรู้จัก และติดต่อกันได้  ผู้ใช้บริการสามารถสร้างแฟ้มภาพส่วนตัว เล่นเกมออนไลน์ และใช้เพลงประกอบได้  นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถส่งอีเมลติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ. ผู้ใช้บริการอาจรับหรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้บริการรายอื่นได้  ถ้ายอมรับ ทั้ง ๒ ฝ่ายก็จะเชื่อมต่อกันโดยตรง ข้อมูลของทั้ง ๒ ฝ่ายก็จะไปปรากฏอยู่ในรายการชื่อเพื่อนของแต่ละฝ่าย  ผู้ใช้บริการบางรายยินยอมให้ผู้ใช้บริการทุกรายในระบบสามารถอ่านประวัติของตนได้ แต่บางรายก็ยินยอมให้แต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเท่านั้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.