instructor  อาจารย์ ผู้สอน  :  ๑. ตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
                                                        ๒. ผู้ทำหน้าที่สอนหรือฝึกอบรมทักษะทางช่างฝีมือ (craft and psychomotor skill)  หรือกีฬา

ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน