สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวรรคทองที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมานำเสนอในเชิงวิจักษ์และวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคุณค่าของวรรคทองเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น วรรคทองที่รวบรวมในหนังสือดังกล่าวมีจำนวน ๕๒ บท จากวรรณคดีร้อยกรองจำนวน ๑๕ เรื่อง ได้แก่ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร, อิเหนา, เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, นิราศนรินทร์, นิราศภูเขาทอง, ประชุมโคลงโลกนิติ, ลิลิตตะเลงพ่าย, พระอภัยมณี, ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕, โคลงสยามานุสติ, พระร่วง, มัทนะพาธา, เวนิสวานิช, วิวาหพระสมุท, และสามัคคีเภทคำฉันท์

บัดนี้ หนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย” ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความประสงค์มอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคณะที่สอนวิชาภาษาไทย จำนวน คณะละ ๑ เล่ม และหอสมุดจำนวน ๑ เล่ม พร้อมทั้งมอบให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๑ เล่ม

สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือกวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำหนังสือดังกล่าวไปติดต่อรับหนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย” ด้วยตนเองที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือจนกว่าหนังสือจะหมด

รายละเอียดหนังสือโดยสังเขป

     ๑.   หนังสือขนาด ๑๘.๕๐ x ๒๕.๕๐ เซนติเมตร
๒.   ปกนอกเป็นกระดาษหุ้มกระดาษแล็กซีนสีขาว ปั๊มฟอยล์ทอง มีปกหุ้ม (jacket) สีขาว ปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ทอง
๓.   เนื้อในจำนวน ๔๓๙ หน้า ส่วนที่เป็นเนื้อหาใช้กระดาษถนอมสายตา หน้าแทรกที่เป็นภาพประกอบสีใช้กระดาษพิเศษ
๔.   เนื้อหาวรรคทองพร้อมทั้งประวัติและคำอธิบาย มีจำนวนทั้งหมด ๕๒ บท มีภาพประกอบทุกบทแบ่งเป็นภาพสี ๓๒ ภาพ ภาพขาวดำ ๕๐ ภาพ
๕.   ภาคผนวกมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของกวีผู้ประพันธ์วรรคทอง และรูปแบบคำประพันธ์ของวรรคทอง

10848577_10153336451494490_3055461440092532985_o 11143123_10153336469734490_5061246165135619019_o 11154750_10153336451109490_5050146340944927265_o 11206810_10153336469459490_4074927427558519262_o 11218600_10153336454629490_4717656556597516804_o 11238969_10153336455524490_3511537562857573758_o