ชี้แจงข้อมูลการใช้งาน “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” ในระบบปฏิบัติการ iOS Version 9

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้รองรับระบบปฏิบัติการ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile นั้น

ขณะนี้คณะทำงานได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันทั้ง ๒ โปรแกรม บนระบบปฏิบัติการ iOS Version 9 ที่เพิ่งพัฒนาขึ้น และพบว่าผู้ใช้อาจประสบปัญหาบางประการได้ เช่น การใช้ Backspace การเปิดแอปพลิเคชันแล้วหน้าจอค้าง การเลื่อนหน้าจอแล้วหน้าจอค้าง จากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะทำงานได้เร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลที่เกิดจากจุดบกพร่อง (bug) ในการแสดงผลหน้าจอของระบบปฏิบัติการ iOS Version 9 ซึ่งข้อผิดพลาดนี้ยังส่งผลต่อแอปพลิเคชันหลายโปรแกรมที่ได้พัฒนามาก่อนระบบปฏิบัติการ iOS Version 9 ด้วย

คณะทำงานจึงขอแจ้งว่า ขณะนี้ได้เร่งประสานงานกับบริษัท Apple Inc. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบปฏิบัติการ iOS Version 9 เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาในระบบปฏิบัติการนี้ คณะทำงานขอแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ดังนี้
๑. การใช้ backspace แล้วประสบปัญหา วิธีแก้ไข : ผู้ใช้งานเลือกคำทั้งหมดแล้วลบออก จากนั้นจึงค้นหาคำใหม่
๒. ปัญหาหน้าจอค้าง วิธีแก้ไข : ผู้ใช้งานปิดเครื่องและเปิดใหม่

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและเนคเทคขอขอบพระคุณและขอน้อมรับคำติชมจากทุกท่านด้วยความยินดี และจะเร่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว

ข้อมูลภาษาอังกฤษ สามารถดูได้ที่ http://forum.ionicframework.com/t/ios-9-beta-slide-menu-app-transition-issue/30768