ชี้แจงข้อมูลการใช้งาน “ราชบัณฑิตฯ โมไบล์” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ASUS series ZenFone ในระบบปฏิบัติการ Android

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้รองรับระบบปฏิบัติการ iOS version 7, iOS version 8, Android และ Windows Mobile นั้น

ขณะนี้คณะทำงานได้พบปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ASUS series ZenFone ในระบบปฏิบัติการ Android ว่าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าวมักพบปัญหาหน้าจอค้างเมื่อค้นหาคำในแอปพลิเคชัน จากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะทำงานได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ทำให้แอปพลิเคชันดำเนินการลงฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์

คณะทำงานจึงขอแจ้งว่า ขณะนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหานี้ คณะทำงานขอแนะนำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาและเนคเทคขอขอบพระคุณและขอน้อมรับคำติชมจากทุกท่านด้วยความยินดี