ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้
๑. ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑ อัตรา
๒. ประเภทวิชาเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑ อัตรา
๓. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ ทุกสาขาวิชาจำนวน ๑ อัตรา
๔. ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑ อัตรา
๕. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑ อัตรา
จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสภาตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต (1)

แบบเสนอผลงานผู้สมัครราชบัณฑิต (1)

คำอธิบายกระบวนการประเมินผลงาน ภค เป็น รบ (1)