ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แต่งตั้งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา