IMG_9146

IMG_9158

IMG_9159

IMG_9163
วันนี้ (๑๒ ก.พ. ๕๙) เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ และ ๓ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับ งานมอบรางวัลฯ ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดให้ปี ๒๕๕๐ เป็นปีภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและห่วงใยปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักและหวงแหนภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในกิจกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นการพิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม และคัดเลือกเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนจากการแข่งขันทักษะสำหรับเยาวชนในแต่ละปีเข้ารับรางวัลฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปด้วยดีตลอดมา ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ มีดังนี้
3

4

5

6
นักแสดงรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักแสดงนำชาย ได้แก่ นายพงศกร เมตตาริกานนท์ จากละครเรื่อง บางระจัน นักแสดงนำหญิง ได้แก่ นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล จากละครเรื่อง เพื่อนแพง นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายสรพงศ์ ชาตรี จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี และนักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริกุล จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
7

8
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย ได้แก่ นายเมทนี บุรณศิริ จากรายการ มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิง ได้แก่ นางสาวนารากร ติยายน จากรายการ จับต้นชนปลาย
สถานีโทรทัศน์และบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗, บริษัทเป่า จิน จง จำกัด, บริษัททีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง one
9

10

11
นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกมลลักษณ์ นทีรัตนกำจาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงชาลิสา นาคประกอบ โรงเรียนราชินีบน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงโมทนา ปิ่นแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสเซเวียร์ ทั้งนี้โรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนได้รับรางวัลด้วย.
12

13

14

15

16

17

18

19

20

IMG_8981

IMG_8983

IMG_8985

IMG_9088

IMG_9099

IMG_9116

IMG_9121

IMG_9137

IMG_9175

IMG_9185