1 2 3

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ น. นางนัยนา   วราอัศวปติ  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาไทยแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้ครูอาจารย์ภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ ทั้งนี้ การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

4 11 12

วันแรก (๒๒ ธ.ค. ๕๙) ภาคเช้า มีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ภาคบ่าย บรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม

วันที่สอง (๒๓ ธ.ค. ๕๙) ภาคเช้า มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” และภาคบ่าย บรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  เลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร ซึ่งมีครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

6 7 8 9 10 IMG_5637 IMG_5640 IMG_5660 IMG_5756 IMG_5758IMG_5533