ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา

จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ประเภทวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ)

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

 

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
ตารางผลงานเข้าเป็นราชบัณฑิต