สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามเอกสารในเว็บของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘