สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรา ๔๔ และร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการ ทั้งนี้ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทราบในการประชุมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมประเมินส่วนราชการ01 ประชุมประเมินส่วนราชการ02 ประชุมประเมินส่วนราชการ03

ประชุมประเมินส่วนราชการ04 ประชุมประเมินส่วนราชการ05 ประชุมประเมินส่วนราชการ06

ประชุมประเมินส่วนราชการ07 ประชุมประเมินส่วนราชการ08 ประชุมประเมินส่วนราชการ09 ประชุมประเมินส่วนราชการ10