ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์  นายกราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวม ๑๙ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สถานที่ที่ไปแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ มี ๔ แห่ง ได้แก่

๑. The Japan Academy, Tokyo (วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

1

๒. Tokyo University of the Arts (Geidai), Tokyo (วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

2

๓. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto (วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

3 4

๔. Environmental Management of Enclosed Coastal Seas (EMECS) (วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

5 6

ทั้งนี้ คณะได้ประชุมร่วมกับ EMECS  และกำหนดให้สำนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับ EMECS จัดประชุม The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12) หัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชพัทยา ประเทศไทย

ในตอนค่ำ ผู้ว่าเมือง Hyogo (Mr. Toshizo  Ido) เลี้ยงอาหารค่ำ

7 8

อนึ่ง นายบรรสาน  บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นและภริยาให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

10 11

รายชื่อผู้เดินทาง จำนวน ๑๙ คน ดังนี้

ผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา

๑. ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา

๒. นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑

๓. ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๔. ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร เลขานุการสำนัก

๕. ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

๖. รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

๗. ศ. ดร.ชาย โพธิสิตา

สำนักวิทยาศาสตร์

๘. ศ. ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขานุการสำนัก

๙. ศ. ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

๑๐. ศ. ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์

๑๑. ศ. ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

สำนักศิลปกรรม

๑๒. ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ประธานสำนัก

๑๓. ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

๑๔. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ

๑๕. ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๑๖. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

๑๗. นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม

๑๘. นางแสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม

๑๙. นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นักวรรณศิลป์ชำนาญการ