วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่อง นาฏกรรมญี่ปุ่น Noh โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต และ ๒. เรื่อง ศิลปะจากแดนประหาร โดย ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ  ราชบัณฑิต

IMG_0656 IMG_0657 IMG_0659 IMG_0661 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665 IMG_0666