DSC_2239

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เป็นประธานเปิดงาน  ผลการแข่งขันนักเรียนที่ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญและเงินรางวัล มีดังนี้

DSC_1735 DSC_1745 DSC_1757

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายปรเมษฐ์ ตรีรัตน์ฤดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เด็กหญิงปวีณอร สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กชายอธิราช สระแก้ว โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดหนองบัวลำภู

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

รางวัลชมเชย

ด.ญ.พรรษพร นวลเถลิงศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขาปูน จังหวัดปราจีนบุรี

ด.ญ.ปริยาภัทร อนันต์แดง โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร (งามศิริวิทยาคาร)

ด.ญ.ณัฐธิดา ประสาททอง โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.กัลยกร สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด.ญ.กชพร เหล็กคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ด.ญ.สุภัสสร เพ็งพุฒ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร (กระจ่าง สิงหเสนี)

ด.ญ.พรรัตน์ ปรีชายุทธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด.ญ.นลพรรณ จุฑาวิตต์จรัส โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ชุติกาญจน์ ตั้งสุขวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

ด.ช.วราชัย มูลต้น โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร (สหราษฎร์บูรณะ)

DSC_1831 DSC_1833 DSC_1862

DSC_1909  DSC_1940DSC_1960

DSC_2137 DSC_2155 DSC_2208