วันนี้ (๗ ก.พ. ๖๑) ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ ประธานสำนักสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ในการประชุมมีการสรุปข้อเสนอเบื้องต้นจากการประชุมย่อยคณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิรูปประเทศของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันพุธที่ ๓ และ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และนอกจากนี้ได้มีการพิจารณาระเบียบราชบัณฑิตยสภาว่าด้วยเงินอุปการะราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๑  และการบรรยายผลงานวิชาการและวิจัยต่อที่ประชุมของ ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ ราชบัณฑิต  เรื่อง “ปรัชญาธรรมาภิบาล”  ทั้งนี้ สรุปการบรรยายจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

IMG_0834 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0841