วันนี้ (๗ ก.พ. ๖๑) ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล ประธานสำนักสำนักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ในการประชุมมีการสนทนาพาที สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์จะช่วยรัฐปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่างไร”  และการบรรยายผลงานวิชาการและวิจัยต่อที่ประชุมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต  เรื่อง “ศิลปะวิทยาศาสตร์ซ พื้นฐานของอุดมศึกษา”  โดยสรุปการบรรยายจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846