เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ทั้งนี้ ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปรัชญาพระราชา (King’s Philosophy)

109987 109989 109990 110009