วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในการประชุมฯ มีการบรรยายผลงานวิชาการ ๓ เรื่อง คือ ๑. เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสินใจ” โดย ศ. ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล ภาคีสมาชิก ๒. เรื่อง “งานวิจัยด้าน AI และ NLP” โดย ศ. ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก และ ๓. เรื่อง “ความสำเร็จของประเทศไทยในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำ A Thailand’ s Success Case in Breeding to Accelerate Domestication of Jatropha” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก

4145 4147 4152