ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย

รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย