เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ  ณ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์  โดยผลการประกวดมีดังนี้

       รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงอารียา  ทวิไชย โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖  จังหวัดสกลนคร

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ภักดีอำนาจ  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม  จังหวัดหนองบัวลำภู

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีจักร  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี  จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ (สามพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงชนิสรา  แสนศิลา            โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙   จังหวัดมหาสารคาม
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุลวงษ์             โรงเรียนบ้านนาสวรรค์                    จังหวัดบึงกาฬ
เด็กชายปัญญากร  ชุ่มนาเสียว        โรงเรียนบ้านม่วง                           จังหวัดหนองคาย
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  วังคีรี              โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม              จังหวัดเลย
เด็กหญิงวชิรปกรณ์  ศรีเมือง          โรงเรียนบ้านวังแท่น                       จังหวัดเลย
เด็กชายศาสตรานนท์  สกุลเยี่ยม      โรงเรียนอนุบาลวิภาวี                      จังหวัดบึงกาฬ
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สมพงศ์พันธ์        โรงเรียนหนองแวงบึงงาม                  จังหวัดร้อยเอ็ด

S__27328515 S__27328518 S__27328519

S__27328521 S__27328523 S__27328527

S__27328532 S__27328536 S__27328539

S__27328542 S__27328547 S__27328551

S__27328554 S__27328556 S__27328561

S__27328571 S__27328574

การประกวดดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑     นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ